اخبار کمیته مستند سازی

برگزاری کارگاه مستندسازی ویژه پزشکان مراکز( 15/10/92)
       درتاریخ 92/10/15 کارگاه یک روزه آموزش مستندسازی و بهبود فرآیندها در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان زرقان جهت پزشکان عمومی و دندانپزشکان  ( رسمی - پیمانی و طرحی )شاغل در شبکه بهداشت  برگزار گردید. و آقای مهندس منیری دبیر کمیته مستند سازی آموزشهای لازم  درخصوص دستورالعمل جدید سال 92 روش های مستندسازی و نحوه ارزشیابی پزشکان مطالبی عنوان گردید.
  
برگزاری کارگاه مستندسازی ویژه بهورزان خانه های بهداشت (23/9/92)

   درتاریخ 92/9/23 کارگاه یک روزه آموزش مستندسازی و بهبود فرآیندها در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان زرقان جهت بهورزان برگزار گردید. و آقای مهندس منیری دبیر کمیته درخصوص دستورالعمل جدید سال 92 روش های مستندسازی و نحوه ارزشیابی کارکنان مطالبی عنوان گردید.
 
 
 

 برگزاری کارگاه مستند سازی ویژه کارشناسان وکارکنان شبکه بهداشت( 92/9/30)
   در تاریخ 92/9/30کارگاه یک روزه مستند سازی و بهبود فرایندها در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت زرقان جهت کارکنان و کارشناسان شبکه اعم از رسمی - پیمانی - قرار دادی و طرحی برگزار و آقای مهندس سید علیرضا منیری دبیر کمیته درخصوص دستورالعمل جدید سال 92روشهای مستند سازی کارکنان مطالبی بیان گردید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-21 0:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ