شرح وظایف کارشناس نظارت بر درمان:


1-نظارت بر احداث هرنوع مؤسسه پزشکی وپیراپزشکی.
2-نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت متبوع بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی.
3-نظارت بر عملکرد پزشکان،پیراپزشکان ومراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی وغیره وپیگیری از رفع نواقص آنها.
4-بررسی شکایات واصله از عملکرد پزشکان وپیراپزشکان در کلیه مؤسسات.
5-جلوگیری ازدخالت افراد فاقد صلاحیت وغیر مجاز در امور پزشکی.
6-آموزش مداوم مسئولین مؤسسات درمانی مستقیماً ویا از طریق برگزاری کار گاههای آموزشی جهت اطلاع از جدیدترین استانداردهای ارزشیابی.
7-اجرای دوره های آموزشی وارائه برنامه آموزشی مربوط به نظارت بر درمان.
8-اجرای پژوهشهای کاربردبی مربوط به نحوه مؤثر ارزیابی وکنترل نظارت مؤسسات درمانی.
9-اشراف به کلیه قوانین وضوابط مربوط به خدمات پزشکان وپیراپزشکان ومراکز پزشکی اعم از دولتی وخصوصی وخیریه.
10-صدور پروانه های دائم پزشکی – دنداپزشکی وداروسازی وصدور پروانه های مطب پزشکان ودفاتر کار مامایی بر اساس ضوابط.
11-استقررار در مراکز درمانی دولتی وخصوصی به منظور انجام ارزشیابی سالیانه.
12-استقراردر بیمارستانهای دولتی جهت امر ارزیاب بر اساس ضوابط موجود به منظور فراهم سازی ردیفهای جدید سازمانی.
13-استقرار در بیمارستانها جهت انجام بازرسیهای مستمر ودوره ای از کلیه بیمارستانها به منظور اجرای کلیه آئینامه های ارسالی از وزارت متبوع ورعایت تعرفه های مصوب.
14-جمع آوری تکمیل وبررسی مدارک متقاضیان کلیه مؤسسات درمانی – درمانگاهها – مؤسسات فیزیوتراپی – عینک سازی وانعکاس به وزارت متبوع جهت کسب مجوز مربوطه.
15-بررسی فضای فیزیکی کلیه مؤسسات درمانی قبل از افتتاح به منظور رعایت استاندارد های درمانی
16-نظارت دقیق بر ارائه خدمات دندانپزشکی در واحد های درمانی خصوصی اعم از دندانپزشکی وگروههای واجد پروانه وشاغلین غیر مجاز وجلوگیری از خطاهای احتمالی ویا دخالتهای غیر مجاز وتخطی از قوانین ومقررات هر رشته از طریق حضور مستقیم در مراکز فوق وبا هماهنگی دفتر نظارت وارزشیابی وزارت متبوع.
17-برنامه ریزی در جهت تدوین آئینامه های انظباطی دقیق جهت گروههای واجد پروانه به منظور جلوگیری از تجاوز از حدود شرحوظایف وجلوگیری از جابجایی های غیر مجاز.
18-تهیه آمار از کلیه مراکز موجود اعم از بیمارستانها- درمانگاهها- مؤسسات فیزیوتراپی – عینک سازی – ادیومتری – مطبها – دفاتر کار مامایی به تفکیک

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-6 15:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ