معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر زرقان

مسئول واحد: آقای محمد حسین باقری
کارشناس واحد: خانم طاهره فرجی
داخلی:123

شرح وظایف واحد مبارزه بابیماریها( واگیر)

·          انجام مطالعات لازم درموردبیماریهای بومی منطقه وتعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی

·         تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای واگیربا توجه به اولویت آنها وپیشنهادبه معاونت بهداشتی دانشگاه

·         پیش بینی وتامین لوازم وامکانات موردنیازوتوزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارمربوطه

·         بازدیدازواحدهای بهداشتی درمانی به منظوربررسی فعالیتهای آنان درزمینه پیشگیری ومبارزه با بیماریها

·         شرکت دربرنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی

·         کشف وکنترل به موقع اپیدمی هاوانجام طرحها وبرنامه های کشوری کنترل ، حذف وریشه کنی بیماریها

·         نظارت برانجام کلیه امورفنی واحدهای تابعه مانندنمونه برداری ، بیماریابی

·         دریافت آمارازواحدهای تابعه وبررسی گزارشات آماری وتنظیم گزارش نهایی وارسال به مقامات ذیربط

·         شرکت درجلسات مختلف وارائه نظرات مشورتی برحسب مورد

·         پیش بینی وکوشش دررفع ا حتیاجات نیروی انسانی موردنیازبرای پیشگیری ومبارزه با بیماریها

·         شرکت درسمینار، همایش وکارگاههای آموزشی برحسب نیاز

·         برآوردواکسن وداروی مورد نیازوپیگیری جهت تامین آن ونظارت برحسن اجرای زنجیره سرد واکسیناسیون

·         جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی ودولتی درامرنظام مراقبت وگزارش دهی وجلب مشارکت بین بخشی ودرون بخشی

·         تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی برحسب نیاز

·         انجام برنامه های بازآموزی جهت نیروهای جدید وپیگیری مسائل مالی واعتبارات موردنیاز

·         انجام سایرامورارجاعی

 


خدمات قابل ارائه به همشهریان توسط واحد مبارزه بابیماریهای واگیر  زرقان

 

1.انجام اقدامات درمانی موردلزوم موارد حیوان گزیده

 2.بیماریابی ازافرادباسرفه بیش از2هفته ازنظربیماری سل وانجام اقدامات

 درمانی یرای ایشان.

 3.بررسی مواردسالک وانجام اقدامات درمانی لازم جهت ایشان.

 4.مشاوره درزمینه ایدزHIVبه افرادمتقاضی انجام آزمایش(مشاوره افراد پرخطر)

 5.مشاوره وراهنمائی لازم درزمینه بیماری هپاتیت وانجام واکسیناسیون جهت

 افراد درمعرض خطر,پرسنل بهداشتی درمانی واطرافیان موارد هپاتیت.

 6.انجام واکسیناسیون مننژیت وتوام مشمولین خدمت سربازی.

 7.درمان موارد بیماری تب مالت به صورت رایگان واعلام موارد به شبکه دامپزشکی جهت اقدامات مورد  لزوم

8.انجام نمونه برداری ازمواردشدید آنفولانزاوارسال نمونه به آزمایشگاه مرجع انفولانزا دانشگاه.

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-15 0:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ