شرح وظایف مسئول بهداشت محیط

 

1.       نظارت بر فعالیت نیروهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی وتقسیم وظایف بین آنها
2.       برگزاری جلسه برای نیروهای بهداشت محیط و بررسی مسایل و مشکلات مربوطه
3.       شرکت در جلسات ستادی مرکز بهداشت و بررسی مسایل بهداشت محیط در جلسه 
4.       شرکت در جلسات کارگاهی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
5.       نظارت بر اجرای برنامه های مبارزه با دخانیات
6.       پیگیری راه اندازی بخش کشیک فوریتهای بهداشت محیط و برنامه ریزی جهت نیروها ی بهداشت محیط
7.       برنامه ریزی ، نظارت ، هماهنگی در خصوص اجرای طرح کشیک نوروزی
8.       برنامه ریزی ، نظارت ، هماهنگی در خصوص اجرای طرح توسع و تشدید بازدید ( طرح ضربت ) 
9.       برنامه ریزی ، نظارت ، هماهنگی در خصوص اجرای طرح غبار روبی مساجد در ماه شعبان
10.   برنامه ریزی ، نظارت ، هماهنگی در خصوص اجرای برنامه های هفته سلامت
11.   پیگیری کمبودها ، تجهیزات و امکانات بهداشت محیط شهرستان در معاونت بهداشتی
12.   جمعبندی آمار مراکز بهداشتی درمانی و ارسال به معاونت بهداشتی
13.   نظارت و مدیریت برهزینه اعتبارات اختصاصی یافته به واحد بهداشت محیط
14.   ارسال بخشنامه ها ی معاونت بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی
15.   برگزاری کارگاههای آموزشی برای بهورزان و کارکنان بهداشت محیط
16.   پیگیری برگزاری جلسات شورای بهداشتی در بخشداری یا فرمانداری و بررسی مسایل ومشکلات منطقه و پیگیری مصوبات مربوطه
17.   تدوین برنامه عملیاتی و پایش آن
18.   جمعبندی شاخصهای بهداشت محیط و ارسال به معاونت بهداشتی
19.   انجام بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در غالب تیم نظارت و ارائه پسخوراند
20.   بررسی استعلامهای مربوط به صلاحیت های بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی
21.   پیگیری مصوبات کمیته اتلاف سگهای ولگرد
 

 

شرح وظایف کاردان یا کارشناس بهداشت محیط :

 

1.       نظارت بر مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی تحت پوشش و ثبت گزارش بازدید ها در پرونده مسیر وپرونده اماکن و مراکز مربوطه
2.       بازرسی مستمر از اماکن ومراکز بین راهی وثبت گزارش بازدید ها در پرونده مسیر وپرونده اماکن و مراکز مربوطه
3.       پیگیری پرونده های تخلف بهداشتی در دادگاه و تعزیرات
4.       شرکت در برنامه های هفته سلامت
5.       نظارت بربهداشت و غبار روبی مساجد قبل از ماه مبارک رمضان
6.       شرکت در برنامه های توسعه و تشدید بازدید مراکز و اماکن بهداشت محیط در ساعات غیر اداری
7.       نظارت و بازرسی از مراکز واماکن بین راهی در کشیک نوروزی
8.       معرفی متصدیان وکارگران مراکز واماکن و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها
9.       شرکت در جلسات داخلی واحد بهداشت محیط و بررسی مسایل و مشکلات مربوطه
10.   شرکت در کارگاههای آموزشی تعیین شده توسط مسئول بهداشت محیط 
11.   نظارت برتأمین بهداشتی آب شرب از طریق : کلرسنجی روزانه ، بازدید از منابع ، مخازن و شبکه آبرسانی ، انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی
12.   پیگیری و رسیدگی به شکایات منطقه
13.   نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب خانوارهای تحت پوشش
14.   اجرای قانون اصلاحیه ماده 13برای متصدیانی مراکز واماکن که موازین بهداشتی را رعایت نمی نمایند
15.   تکمیل ذیج بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی و بررسی ذیج خانه های بهداشت
16.   جمعبندی آمار خانه های بهداشت و تکمیل آمارفعالیتهای بهداشت محیط شهری تحت پوشش و ارسال به ستاد مرکز بهداشت
17.   نظارت بر جمع آوری ، حمل و دفع بهداشتی زباله تحت پوشش
18.   اجرای دستورالعملها و بخشنامه ها ی رسیده از ستاد مرکز بهداشت
19.   اقدام طبق برنامه عملیاتی بهداشت محیط
20.   جمعبندی شاخصهای بهداشت محیط منطقه شهری و روستایی و ارسال به ستاد مرکز بهداشت
21.   انجام بازدید از خانه های بهداشت و پایش فعالیتهای بهورزان

 22.   بررسی صلاحیت بهداشتی مراکز واماکن ، تکمیل پرونده و ارسال گزارش استعلام به ستاد مرکز بهداشت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-13 9:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ