فرآیندهای قابل انجام در واحد
فرآیند انجام مراقبت های نوزادان
فرآیند انجام مراقبت های میان سالان
فرآیند انجام مراقبت های سالمندان

فرآیند انجام مراقبت های مادر باردار
 

فرآیند مشاوره 

مشاوره ترویج تغذیه باشیرمادر:

1.معرفی شیرخوار دچارمشکل درزمینه مصرف شیرمادرازمراکز بهداشتی درمانی به واحد بهداشت خانواده

2.بررسی پرونده شیرخوار

3.مشاهده شیردهی

4.درصورت عدم موفقیت شیردهی,ارجاع پرونده کودک به کمیته شیر

5.اعلام مدارک مورد نیاز جهت دریافت کوپن شیر

6.آماده کردن مدارک مورد نیاز

7.صدور کوپن شیرمصنوعی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-15 2:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ