معرفی واحد و شرح وظایف
واحدآموزش سلامت :
تعریف آموزش سلامت از نظر WHO :
نشانگر راه وروش چگونه سالم زیستن
حفظ سلامت ، ترغیب مردم برای شرکت فعالانه در اقدامات بهداشتی به طور انفرادی و دسته جمعی به منظور حفظ سلامت خود .
آخرین تعریف از آموزش سلامت فرآیندی است که بین اطلاعات بهداشت ورفتار بهداشتی پلی برقرار می کند ودر فرد ایجاد انگیزه می نماید تا اطلاعات موجود را به دست آورده و بکار ببندد واز رفتارهای مضر دوری و عادات و رفتار سودمند در خود ایجاد نماید برای اینکه خود را سالم نگاه دارد .
فعاليتهاي جاري:
همكاري با كليه واحدهاي ستادي مركز بهداشت جهت اجراي برنامه هاي آموزشي و برگزاري كارگاه آموزشي متكي بر شواهد جهت كليه پرسنل
-تعيين اولويتهاي آموزشي كليه خانه هاي بهداشت
- برکزاری کارگاه آموزشی جهت کلیه پزشکان ، کاردان ها و بهورزان
 
گزارش عملکرد واحد اموزش سلامت
 
1- اجرای برنامه آموزش متکی بر شواهد در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی.
2- ارزشیابی ساختاری از جلسات آموزشی کارشناسان.
3- ارزشیابی از برنامه های آموزشی در خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی و درمانی.
4- تنظیم برنامه بازآموزی بهورزان وهماهنگی با واحدها جهت آموزش.
5- آموزش ماما و پزشکان خانواده در خصوص برنامه آموزش متکی بر شواهد.
6- آموزش بهورزان و کاردانان در خصوص برنامه آموزش متکی بر شواهد.
7- اجرای برنامه داوطلبان بسیج سلامت
8- آموزش عموم مردم(مددجویان کمیته امداد-نوعروسان کمیته-دانش آموزان-مادران کودکان 6-3 ساله و ...) در خصوص مسائل بهداشتی.
9- آموزش خانواده بسیجیان در خصوص مسایل بهداشتی (اعتیاد-ایدز-مهارتهای زندگی و ...)
10- شرکت در برنامه های آموزشی ونمایشگاههای بهداشتی (هفته مبارزه با مواد مخدر و ...)
11- تهیه CD آموزشی- پمفلت- جزوات و ارسال آن به ادارات.
12- نظارت از خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی و درمانی.
13- شرکت در کمیته شهرستانی (دیابت و مانا و ...)
14- تعیین سواد بهداشتی جامعه با استفاده از برنامه آموزش متکی بر شواهد.
15- لیست بندی کتابها در کتابخانه
16- نوشتن برنامه عملیاتی واحد
17- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی برای گروههای هدف در سطح اجتماع (گروه هدف: دانش آموزان-مادران- زنان سنین باروری -مردان-کارگران-انجمنهای اولیا و مربیان-بسیجیان و ... است)
18- پارچه نویسی ونوشتن پلاکارد در مراسم مختلف بهداشتی.
19- نوشتن اولویت ها و تکمیل جدول گانت برای خانه های بهداشت.
20- اجرای برنامه پایش فصلی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-4 1:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ