واحد آموزش و توانمندسازی
شبکه بهداشت و درمان زرقان

مسئول واحد :
سرکار خانم سمانه یزدانی
کارشناس بهداشت خانواده

 
شماره تماس:
071-32620068
داخلی:
148
ایمیل:
zarghan_salamat@sums.ac.ir
شرح وظابف:

·         اطلاع رسانی به کارکنان جهت شرکت دردوره هاي آموزشی

·         ثبت نام به موقع کارکنان،ارسال فیش

·         پیگیري ، مراجعه و ارتباط مستمر با واحد اموزش ضمن خدمت و اطلاع از روند برنامه هاي آموزشی از طریق مراجعه حضوري

·         ارسال به موقع اطلاعات دوره هاي آموزشی برگزار شده به واحد آموزش

·         ارزشیابی از دوره هاي آموزشی برگزار شده

·         پیگیري و ارسال مدارك جهت برگشت هزینه ها

·         تشکیل پرونده آموزشی منظم و مرتب جهت دوره هاي آموزشی به تفکیک سال

·         اجراي دوره هاي آموزشی به کارکنان مشمول بر اساس نفر ساعت آموزشی

·         پیگیري جهت استفاده از امتیازات آموزشی پرسنل

·         حضور مرتب و منظم در جلسات مسئولین آموزش

·         درج بخشنامه هاي آموزشی در برد

·         به روز نمودن سایت فهرست مدیران ، کارکنان اداري و مالی و متقاضیان دوره توجیهی بدو استخدام از طریق سایت


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-28 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ